Sr. No. Name of the staff Award/Achievement Level Year
1 Dr.shankar Boarde Shikshak Din purskar 2020-21
2 Dr.Rahul patil Aadarsha sahitik purskar 2020-21
3 Dr.vaishali jadhav Ph.D.padvi prapt purskar 2022-23
4 Dr.vaishali jadhav Kistija purskasr 2022-23
5 Dr.vaishali jadhav Rajyastariya utkrust Marathi aadyapn purskar State 2022-23