Jadhav  Surekha H.

Jadhav Surekha H.
Head & Assistant Professor
MA ,NET ,Ph.D
surekhahjadhav@gmail.com

View Profile
Bhavar Ashok D.

Bhavar Ashok D.
Assistant Professor
MA,M.Phil ,Ph.D
ashokbhavar11@gmail.com

View Profile
Gangurde Sarika S.

Gangurde Sarika S.
Assistant Professor
MA,NET,SET
sara28gangurde1988@gmail.com

View Profile
Jadhav Vaishali S.

Jadhav Vaishali S.
Assistant Professor
MA,NET,M.Phil ,Ph.D
vsjadhav1978@gmail.com

View Profile