Topper students 2017-18

Class Name of the students Total  Marks Percentage
F.Y.B.A. Thorat Shurshti Shashikant 466 77.67%
S.Y.B.A. Nahalde Chetan Adhikar 430 71.67%
T.Y.B.A. Mansuri Karishma Munir 954 79.50%
F.Y.B.Com. Jagtap Dhanashree Prakash 540 77.14%
S.Y.B.Com. Surywanshi  Vaishali Chudaman 470 78.33%
T.Y.B.Com. More Komal Sampat 931 77.58%
F.Y.B.Sc. Gaikar Dipali Namdev 975 81.25%
S.Y.B.Sc. Bhagat Manisha Prakash 827 82.70%
T.Y.B.Sc. Kumavat Bhagyashree Pralhad 1052 87.66%
F.Y.B.Sc. Comp. Sci. Kori  Maheshkumar Harishchandra 813 67.75%
S.Y.B.Sc. Comp. Sci. Kankate  Shruti  Prakash 814 81.40%
T.Y.B.Sc. Comp. Sci. Chumbhale  Jyoti   Kacharu 913 76.08%
M.A.Mar Patil  Archana Chudaman 1111 69.44%
M.A.Eng Dighe Yogita Balu 966 60.38%
M.A.Eco Wagh Vidhya Dnyaneshwar 1215 75.94%
M.A.Hindi Jadhav  Priyanka Dilip 1059 66.19%
M.Com. Mansuri Shirin Rajmohamad 1180 73.75%
M.C.S. Sawant Mahesh Ganpat 1219 67.72%
M.Sc.Physics Pingale Gayatri Rohidas 1678 69.92%
M.Sc.Org. Chem Gharte Chetan Madhukar 1559 70.86%
M.Sc. Geography Indhe Swapnil  Somnath 1855 74.20%