Students Projects/Dissertation:

Sr. No. Name of the Student Title of Projects/Dissertation Year Name of the Guide
1 Savita Bansi Andhale Corona Kalatil Chotya vyvsaikanvar zalelya samajik v arthik parinamancha chhikitsak abyas karne 2021-2022 Mrs. Harshala Suryawanshi