Result – Under Graduate 2017-2018

Class Reg App Pass Result
F.Y.B.A. 299 299 185 61.90%
S.Y.B.A. 200 176 119 67.61%
T.Y.B.A. 136 129 58 44.96%
F.Y.B.Com. 389 389 263 67.61%
S.Y.B.Com. 292 291 209 71.58%
T.Y.B.Com. 228 228 145 63.60%
F.Y.B.Sc. 127 127 88 69.29%
S.Y.B.Sc. 107 107 100 93.46%
T.Y.B.Sc. 93 93 32 34.41%
F.Y.B.C.S. 36 36 24 66.67%
S.Y.B.C.S. 26 25 25 100%
T.Y.B.C.S. 17 16 06 37.50%

Result – Post Graduate 2017-2018

M.A.Mar 22 22 19 86.36%
M.A.Eng 05 05 05 100%
M.A.Eco 25 24 22 91.66%
M.A.Hin. 13 13 11 91.67%
M.Com. 42 42 14 66.67
M.C.S. 07 07 06 85.71%
M.Sc. Physics 14 14 11 78.57%
M.Sc. Chemistry 20 20 11 55%
M.Sc. Geography 08 08 03 37.50%

Topper students List April- May -2018

Class Name of the students Total Marks Percentage
F.Y.B.A. Thorat Shurshti Shashikant 466 77.67%
S.Y.B.A. Nahalde Chetan Adhikar 430 71.67%
T.Y.B.A. Mansuri Karishma Munir 954 79.50%
F.Y.B.Com. Jagtap Dhanashree Prakash 540 77.14%
S.Y.B.Com. Surywanshi Vaishali Chudaman 470 78.33%
T.Y.B.Com. More Komal Sampat 931 77.58%
F.Y.B.Sc. Gaikar Dipali Namdev 975 81.25%
S.Y.B.Sc. Bhagat Manisha Prakash 827 82.70%
T.Y.B.Sc. Kumavat Bhagyashree Pralhad 1052 87.66%
F.Y.B.C.S. Kori Maheshkumar Harishchandra 813 67.75%
S.Y.B.C.S. Kankate Shruti Prakash 814 81.40%
T.Y.B.C.S. Chumbhale Jyoti Kacharu 913 76.08%
M.A.Mar Patil Archana Chudaman 1111 69.44%
M.A.Eng Dighe Yogita Balu 966 60.38%
M.A.Eco Wagh Vidhya Dnyaneshwar 1215 75.94%
M.A.Hindi Jadhav Priyanka Dilip 1059 66.19%
M.Com. Mansuri Shirin Rajmohamad 1180 73.75%
M.C.S. Sawant Mahesh Ganpat 1219 67.72%
M.Sc.Physics Pingale Gayatri Rohidas 1678 69.92%
M.Sc.Org. Chem Gharte Chetan Madhukar 1559 70.86%
M.Sc. Geography Indhe Swapnil Somnath 1855 74.20%